دان اولــــــــــــــــــــــــــــدوزو

دان اولدوز ایستر چیخا گوزل یالواری چیخما

ده ده قورقورد كیتابینا بیر باخیش

+0 به یه ن


كتاب‌ «دده‌ قورقود» از آثار كلاسیك‌ جهان‌ به‌ شمار می‌رود. این‌ كتاب‌ شاملِ یك‌ مقدمه‌ و دوازده‌ قصّة‌ حماسی‌ است‌، و با اینكه‌ حماسة‌ ملی‌ تركان‌ محسوب‌ می‌شود، تنها به‌ تُركان‌ تعلق‌ ندارد، بلكه‌ همانند كتابهایی‌ چون‌ «ایلیاد»، «ادیسه‌»، «د‌ُن‌ كیشوت‌»، «مهاباراتا»، «كمدی‌ الهی‌»، «هاملت‌» و... متعلق‌ به‌ همة‌ جهانیان‌ است‌. دانشمندان‌ و شرقشناسانی‌ چون‌ «دیتس‌» و «بارتلد»، اوقات بسیاری را برای‌ پژوهش‌ و تحقیق‌ دربارة‌ این‌ اثر صرف‌ كرده‌اند، و نویسندگان‌ همچون‌ یاشار كمال‌ در تركیه‌ و انار و مولود سلیمالی‌ در جمهوری‌ آذربایجان‌، با الهام‌ از این‌ قصّه‌های‌ حماسی‌، آثار ارزشمندی‌ پدید آورده‌اند. این‌ كتاب‌، یكی‌ ازشاهكارهای‌ «قصّه‌های‌ حماسی‌» جهان‌ است‌، و تاكنون‌ پژوهشگران‌ غربی‌، تُرك‌، روسی‌، آذربایجان(شوروی)‌ و ایرانی‌ و... دربارة‌ ارزشهای‌ گوناگون‌ اساطیری‌، ادبی‌، تاریخی‌، لغوی‌ و... این‌ كتاب‌، مقالات‌ ارزشمندی‌ نگاشته‌اند.
تاكنون‌ دو نسخة‌ اصیل‌ و كهن‌ از كتابِ «دده‌ قورقود» و تاریخچة‌ آداب‌ و رسوم‌ «اوغوزها» به‌ دست‌ آمده‌ است‌.


آردینی اوخو